ХХОАТ-ын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамрагдах иргэдийн бүрдүүлэх материал

ХХОАТ-ЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН ТУХАЙ

ХХОАТ-ЫН ХӨНГӨЛӨЛТ, ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН ТУХАЙ 

16 дугаар зүйл. Албан татвараас чөлөөлөх орлого

16.1,Дараах орлогыг албан татвараас чөлөөлнө:

16.1.1. Хууль тогтоомжид тусгайлан заасны дагуу олгож байгаа тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, үзүүлж байгаа хөнгөлөлт, нөхөх олговор болон нэг удаагийн буцалтгүй тусламж:

16.1.2.Донорын олговор

16.1.3.Албан томилолтын зардал

16.1.4.Даатгалын нөхөн төлбөр

16.1.5.Засгийн газрын өрийн бичиг /бонд/-ийн төлбөр, хүү, анз

16.1.6.Хууль тогтоомжийн дагуу олгож байгаа хөдөлмөр хамгааллын болон дүрэмт хувцас, хор саармагжуулах ундааны үнэ, тэдгээртэй адилтгах бусад хангамжийн үнэ:

16.1.7.Гамшгийн үед олон улсын байгууллага, гадаад улсын Засгийн газар, хуулийн этгээд, иргэнээс Монгол Улсын Засгийн газар болон орон нутгийн байгууллага, хуулийн этгээд, иргэдэд үзүүлж байгаа тусламж

16.1.8.Энэ хуулийн 6.3-т заасан хувь хүний цалин, нэмэгдэл:

16.1.9.Энэ хуулийн 16.1.8-д заасан гадаадын иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн гадаад улсад олсон орлого:

16.1.10.Хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 50-иас дээш хувиар алдсан хувь хүний орлого:

16.1.11. Монгол улсын төрийн шагнал , Засгийн газрын шагнал, Монгол Улсын ардын болон Гавъяат цолтны шагнал, Шинжлэх ухааны нээлтийн шагнал

16.1.12. Хувь хүн өөрийн орлого болон банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих, эсхүл худалдан авахад зарцуулсан 30.0 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлого.

16.2.Албан татвар ногдох орлогын дүнд албан татвараас чөлөөлөгдөх орлого хамаарахгүй.

24 дүгээр зүйл.Албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх 

24.1.Энэ хуулийн 11.1.1-11.1.6-д заасан орлогод ногдох жилийн албан татварт 84000 төгрөгийн албан татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ.

24.5. Дор дурдсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн буюу тариалсан Монгол Улсад оршин суугч хувь хүний зөвхөн тухайн үйлдвэрлэлээс олсон орлогод ногдуулах албан татварыг 50 хувиар хөнгөлнө:

24.5.1.Үр тариа:

24.5.2.Төмс, хүнсний ногоо:

24.5.3.Жимс, жимсгэнэ:

24.5.4.тэжээлийн ургамал

24.6.Албан татвар төлөгчийн төрсөн буюу үрчилсэн хүүхэд гадаад, дотоодын их, дээд болон мэргэжлийн боловсролын сургууль, коллежид элсэн суралцаж байгаа бол түүний сургалтад төлсөн, баримтаар нотлогдож байгаа төлбөрийн хэмжээгээр албан татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ.

24.7.Суралцаж байх хугацаандаа хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогоосоо албан татвар төлж, улмаар сургалтын төлбөр төлсөн их, дээд болон мэргэжлийн боловсролын сургууль, коллежид суралцагчийг энэ хуулийн 24.6-д заасан хөнгөлөлтөд хамааруулна.

25 дугаар зүйл. Гадаад улсад төлсөн албан татварт хөнгөлөлт үзүүлэх

25.1.Хувь хүнээс гадаад улсад төлсөн албан татварт хөнгөлөлт үзүүлэхдээ орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай гэрээний дагуу шийдвэрлэнэ.