Татвар төлөх данс

Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтэс

Татвар төлөгчийн харилцах данс

Д/д

Харилцах данс

Хаан банк

Хадгаламж банк

Төрийн сан

1

НӨАТ

5225032714

232100002447

030000903

2

ААНБОАТ

5225032690

232100002165

030000902

3

Суутган

5225057434

232100002586

030000901

4

ҮХХ-ийнтатвар

030000921

5

Бууны албан татвар

232100002934

030000922

6

АТБӨЯХАТТатвар

030000931

7

Газрын төлбөр

030000943

8

Ус рашаан ашигласны төлбөр

030000944

9

Хяналт шалгалт,хүүторгууль

232100002934

030000952