Төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, татвар хураалтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай албан даалгавар гарлаа

Баянхонгор аймгийн 2018 оны орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөө зарим нэр төрлөөр тасрах болон тус онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр дутагдах магадлалтай байгаа тул улс орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг татварын нэр төрөл бүрээр жигд ханган биелүүлэх зорилгоор 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр аймгийн Засаг даргын 04 дүгээр албан даалгавар гарлаа.

Alban daalgavar 04..jpg

Alban daalgavar 04.jpg